Posted in Malayalam Poetry, people, poem, poetry

പതുക്കെയാണ് / കവിത

പതുക്കെയാണ് മരണം ,

ദിവസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ,

പരക്കെയുള്ള നീളൻ പിടച്ചിടലുകൾക്കൊടുവിൽ

പതുക്കെയാണ് മരണം ,

കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ

കലർപ്പുള്ള വേനൽ

കാറ്റിനും മഴയ്ക്കുമൊടുവിൽ

പതുക്കെയാണ് മരണം ,

പലർക്കും നിനക്കുമെനിക്കും

നേരറിയാത്ത, നിഴൽ

പറഞ്ഞ കഥയ്ക്കൊടുവിൽ

കഥയ്ക്കുള്ളിൽ കാറ്റും മഴയും കുറച്ചു പിടച്ചിലുകളും മാത്രം

പതുക്കെയല്ലത്..

പ്രാണനറിഞ്ഞത് .

Posted in English Poetry, mother, people, poem, poetry, Scribblings, Uncategorized

Last Visitor / Poem

She left a note , a brief one,

Few words hidden in dust and dirt

It must have been in her handbag for years now

Like a souvenir

He knew the lines, once.

He had scribbled them on a birthday

The only day she visits him..

Like an awful ritual

Today she looked different

Her hair unkempt, skin more wrinkled

But, those eyes were not meeting his,

Exactly like a decade ago

“Mother, Forgive me if possible,

Not for the crime I committed

But for the days you visit me”

She walked away slower than ever

And he, now, locked in a piece of paper

Posted in English Poetry, people, places, poem, poetry, romance, Scribblings

Drugged / Poem

Lights, lot of them.. in all colours

I see them getting bigger and brighter

I might be losing my mind

Or is it happening again

I should not write this down , not today

All I need to do is wait

And he will be home anytime soon

Eyes are stuck at the main door

I had asked him to paint it green

With antique carvings all over

Now the door is dusty and less green

Now it’s like me, hazy and more unseen

Door opened, I was half asleep

I saw his tired face and bulky bag

Between murmuring, my lips became wet,

Throat numb,

Body calm..

I slept again .

Posted in English Poetry, people, places, poetry, romance, Scribblings

Another Sky / Poem

Another Sky

My eyes opened to an orange screen

Palms felt like holding a pineapple

Head still spinning

Heart hammering

When I was told, I tried to look around

Cold air rushing into my bed

I saw, windows with blue curtains

Flower vases and unknown faces

My hands were taken softly, tear drops and kisses on them

Am I theirs ..?

But only the little piece of sky looked familiar

Posted in English Poetry, people, places, poem, poetry, romance, Scribblings

Them Together / Poem

There is no apology whatsoever

No grief No guilt

No more merrymaking either

They are finally reaching nowhere

They have bodies of assorted memories

And minds dwell right beneath them

They have no mornings to claim

Only themselves to defame

Here I see them looking at the sky

Bereaved, lonely and cold

Here I see them holding hands

Redeemed, wholly and untold

Posted in English Poetry, people, places, poem, poetry, Scribblings, writer

Caved / Poem

She felt like an old cave

Existed from the beginning

But never seen or visited

Flooded drained and bloodstained

Clothed in a heap of seaweed

Crowned with an insane amount of greed

She looks forward for tired footsteps

And wait for cuckoo’s lamenting anthems

Clouds are turning silent

Just like her crumbled mind

Here comes the refugee

Here she enters the same elegy

Posted in Malayalam Poetry, people, places, poem, poetry, romance, Scribblings

കരിമഷി പറഞ്ഞത് .. / കവിത

പതിയെപ്പാടിയ പാട്ടിൽ നിന്നൊരീണം

പറന്നുവന്നു ചാരെയിരുന്നുവോയിന്നും

പാതിയടഞ്ഞ വാതിലിനപ്പുറം

കനലും കണ്ണുനീരും പടർന്ന വിരലൊന്നു കണ്ടുവോ നീയും

ആർക്കുമറിയാത്ത പേരിലൊന്നിൽ ഞാനൊളിച്ചുകഴിയവേ

കാറ്റും പേമാരിയും പിന്നെ കാലവും താണ്ടി

ഈ തകർന്നഭൂവിൽ,

എത്രദൂരം .. എത്രയാണ്ടുകൾ

നിഴലും നീറ്റലുമായി നമ്മളിനിയീ പിണക്കം പറഞ്ഞുതീർക്കും

പുതിയവൃണങ്ങൾ ചോദിക്കും നീയാരെന്ന് ..

കരിമഷിയപ്പൊഴും തിടുക്കത്തിൽ കഥമെനയും

കറുത്ത പുടവയും

കാതിലോലയും

പിന്നെയീ കാത്തിരിപ്പും ..

ഒക്കെയുമീഞാൻ

ബാക്കി സർവ്വവും നീ .

Posted in English Poetry, people, poem, poetry

Scars / Poem

Tiny scars on body started to fade away

Soon enough to walk through the chilly air

Covered in her father’s old tweed,

She stepped out early in the morning

She could hear trees banter behind

She could see a hundred eyes unkind

Her petite body started shivering

Skin shrieked in pain

But she is no more in tears

Looking away, she waved at fears

When a swollen belly whispered old rhymes,

They diffused melodies like wind chimes

Faded scars were covertly ingrained

She stopped and only listened

Posted in English Poetry, people, poem, poetry, romance, Scribblings

Brown Tiles / Poem

Dark ancient brown tiles

They did great as first few pages

I wrote broken letters, they let me

I screamed in ambiguity, they let me

Here I am, looking for a new page

I see polished walls and glossy floors

They lack grains and greys

They never bleed, they never plead

Brown tiles were you,I suppose

Soaked into mere greasy mud

Blood is again mixing with ink

However this time, wild berries stayed away